beleid en werkwijze

Download hier de pdf over ons beleid en werkwijze

 

 1. Doelstelling van de Stichting ter Bevordering van de Heilpedagogie
  (uit: Statuten SBH dd 1 november 2011) De Stichting ter Bevordering van de Heilpedagogie heeft ten doel:
  Het ondersteunen van bestaande activiteiten en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de heilpedagogie en sociaaltherapie op grondslag van de medisch-pedagogische beginselen van Rudolf Steiner, zowel nationaal als internationaal en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin van het woord.De stichting tracht dit doel te bereiken door:

  • het beheren en aantrekken van financiële middelen;
  • het werven van donateurs;
  • het met raad en daad ondersteunen en begeleiden van bestaande en nieuwe ontwikkelingen;
  • alle overige wettige middelen, die aan de realisatie van het doel dienstbaar kunnen zijn.

  De stichting beoogt niet het maken van winsten of het bevoordelen van personen

  Geldmiddelen van de stichting worden gevormd door:

  • haar kapitaal en inkomsten daaruit;
  • donaties en subsidies;
  • schenkingen, erfstellingen en legaten;
  • alle andere baten.
 2. Beleid en werkwijze
  • Ondersteuning kan bestaan uit leningen, garantstellingen en/of schenkingen.
  • SBH beheert het Ronald Sterk Fonds, voor welks projecten fondswerving wordt gedaan.
  • SBH heeft het Birgitta Rogmans Fonds (BRF) onder haar beheer, waarvan het kapitaal van Franciscus Theodorus Rogmans is verkregen. Het bestuur van het BRF dient volgens art. 4 van de statuten qua personen, samenstelling en functieverdeling gelijk te zijn aan het bestuur van de stichting SBH.
  • SBH heeft geen betaalde medewerkers in dienst.
  • SBH ondersteunt als hoofdactiviteit opleidings- en onderzoeksprojecten alsmede (nieuwe) initiatieven t.b.v. heilpedagogie en sociaaltherapie in Nederland en Vlaanderen en in landen waar de heilpedagogie en sociaaltherapie in ontwikkeling is. Voor BRF ligt het aandachtsgebied met name in Nederland.
  • SBH ondersteunt in principe geen exploitatie. Ondersteuning aan projecten en initiatieven is altijd tijdelijk en wordt afgebouwd.
  • De wijze waarop SBH haar beleid ten uitvoer brengt geldt evenzo voor BRF.
  • SBH vindt het belangrijk dat de geldmiddelen die zij inzet, volledig ten goede komen aan het doel waarvoor zij beschikbaar worden gesteld. Met het oog hierop wordt contact gelegd en onderhouden met de initiatiefnemers of met de samenwerkingsrelaties van SBH die deze contacten hebben.
  • SBH onderhoudt een band van continuïteit met projecten waarmee ze een relatie is aangegaan een vraagt periodieke verantwoording van de verstrekte ondersteuning.
  • SBH ziet haar medeverantwoordelijkheid voor antroposofische projecten die de heilpedagogie en sociaaltherapie in directe zin overstijgen, maar daar indirect een positieve werking op hebben. Hiertoe behoren o.a. opleidings- en onderzoeksprojecten en activiteiten die maatschappelijke waardering voor antroposofische projecten genereren.
  • Ter realisatie van projecten zoekt SBH samenwerking met fondsen met een verwante doelstelling.
 3. Aandachtsgebieden
  • Projecten m.b.t. opleiding, ontwikkeling en onderzoek op het gebied van heilpedagogie en sociaaltherapie;
  • Vernieuwende initiatieven op het gebied van heilpedagogie en sociaaltherapie in Nederland.
  • Antroposofische gezondheidszorg in Nederland;
  • Met heilpedagogie en sociaaltherapie samenhangende projecten in ontwikkelingslanden;
  • Met projecten in de volgende landen heeft de stichting anno 2013 een ontwikkelingsrelatie:
   • Europa: Rusland, Vlaanderen, Roemenië, Spanje (Canarische Eilanden), Portugal, Servië.
   • Zuid-Amerika: Suriname, Brazilië, Argentinië;
   • Azië: Pakistan, India, Israël, Thailand, Georgië, Rusland, Armenië en Georgië;
  • Antroposofische projecten in het algemeen als het (indirecte) belang voor de heilpedagogie
  • en sociaaltherapie goed herkenbaar is.
 4.  De wijze waarop de stichting de fondsen wil werven:.
  • De revenuen uit het vermogen van de stichting.
  • Het verwerven van donaties, sponsorgelden, contributies, erfenissen, legaten of schenkingen.
 5.  De wijze waarop de stichting de fondsen en vermogen zal beheren:Het bestuur streeft ernaar ook op langere termijn aan de genoemde doelstellingen te kunnen bijdragen. Daartoe wordt in beginsel slechts financiële steun verleend uit de revenuen van het vermogen. Tevens dient het vermogen als zekerheid voor de afgegeven garantstellingen voor diverse projecten.
 6.  De wijze waarop de stichting de fondsen en vermogen zal besteden:
  • Schenkingen.
  • Renteloze leningen.
  • Garantstellingen

  In het verleden zijn ook leningen verstrekt tegen een zeer lage rentevergoeding. Vanwege veranderde regelgeving met betrekking tot Algemeen Nut Beogende Instellingen worden vanaf 2010 enkel nog renteloze leningen verstrekt.